Intressanta egna dokument m.m.

 1. Kort presentation av de svenska arvsrättsliga reglerna arvsrättsliga regler i SV
 2. Rättegångsbalken i översättning till engelska (märk att översättningen är från 1992)  the-swedish-code-of-judicial-procedure
 3. Brottsbalken i översättning till engelska (märk att den är från 1999)  the-swedish-penal-code
 4. Kort artikel om bokföringsbrott som består i underlåtenhet att i rätt tid upprätta årsredovisning i bolag   Bokföringsbrott Artikel
 5. Kassaflödesvärdering. Metod för värdering av rörelsedrivande bolag  Kassaflödesvärdering
 6. Kort presentation av ”framtidsfullmakter” (som är avsedda att gälla om huvud-mannen inte längre kan företaga rättshandlingar). Framtidsfullmakter info 02
 7. Enkelt exempel på en ”framtidsfullmakt”.  Framtidsfullmakt exempel 01
 8. Enkelt exempel på fullmakt vid en tvist (rättegångsfullmakt).  Fullmakt – allmän 01
 9. PM om det förstärkta laglottsskyddet (ÄB 7 kap. 4 §) 170605 Förstärkta laglottsskyddet
 10. Exempel på enkelt testamente som endast innebär att det som barn (bröstarvinge) erhåller ska vara enskild egendom i äktenskapet. Testamentet ändrar inte något i den vanliga arvsordningen. testamente – mall-enskild egendom.
 11. Exempel på äktenskapsförord som ingås före äktenskap och som bestämmer att allt som förvärvats före äktenskapet, samt sådant om erhålles genom arv eller gåva under äktenskapet, ska vara enskild egendom. Allt annat ska vara giftorättsegen-dom. äktenskapsförord exempel
 12. Exempel på kort fullmakt på engelska (Power of AttorneyPower of Attorney, allmän
 13. Kort information på tyska om advokater i Sverige. Rechtsanvälte in Schweden.  Rechtsanvälten
 14. (tomt)
 15. Tidningsartikel i SvD av Thorulf Arwidson (understreckare); Rättegången mot Jesus. rättegången mot Jesus
 16. Debattartikel i SvD av advokat Thorulf Arwidson och professor Madeleine Leijonhufvud. Fråga om behovet av nämndemänavskaffa nämndemännen
 17. Tidningsartikel i SvD av Thorulf Arwidson (understreckare); Rättegången mot Sokrates. Sokratisk ironisk intill döden
 18. PM av Thorulf Arwidson om det förstärkta laglottsskyddet enligt ärvdabalken 7 kap. 4 §. Laglottsskyddet, praxis
 19. PM av Thorulf Arwidson om preskriptionsavbrott genom gäldenärens erkännande av en fordring.  PM om preskriptionsavbrott
 20. Om egna videoupptagningar som bevismedel. Debattartikel av Thorulf Arwidson publicerad i nättidningen ”Dagens Juridik”.  Videoupptagningar
 21. PM om verkställighet av ej lagakraftvunna domar (tvistemål) Verkställighet av domar
 22. Sammanfattning av Stockholms tingsrätts dom i det s.k. HQ-målet (tvistemål). 2017-12-14, Stockholms tingsrätt Sammanfattning av HQ-domen 171214, Sthlm tr
 23. ”Motverka skamstraff i vår tid – förbjud fotografering både i och utanför domstolarna”. Debattartikel av Thorulf Arwidson i ”Dagens juridik” 2019-01-28. fotografering i domstolarna
 24. Debattartikel av Thorulf Arwidson i ”Dagens juridik” om behovet av testamentsregister. Förvaring av testamenten
 25. Debattartikel av Thorulf Arwidson i ”Dagens juridik” om tillämpningen av ärvdabalken 3 kap. 8 §. Ärvdabalken 3 kap. 8 §
 26. PM Av Thorulf Arwidson med exempel på konsekvenserna av nuvarande tillämpning av av ärvdabalken 3 kap. 8 §. 190315 PM om konsekvenser av tillämpning av ÄB 3-8 ver 2
 27. Artikel i Upsala Nya Tidning 190224 om att olagliga reklamskyltar utefter väg E4 ska tas bort efter föreläggande av Knivsta kommun. UNT 190224 Olagliga skyltar i Knivsta kommun ska bort
 28. Debattartikel av Thorulf Arwidson i nättidningen ”MagasinParagraf” om ansvar för advokaten när klienter erkänner. Felaktiga erkännanden
 29. Yttrande av Kammarkollegiet över SOU 1964:34-35 Kammaradvokatfiskalämbetets yttrande SOU 1964_34_35 (1)
 30. PM av Thorulf Arwidson om rättsliga regler kring enskilda avloppsanläggningar (”små avlopp”). PM 190813 Avloppsanläggningar Ver 03
 31. Betänkande av föredragande jurist i HD:s mål i T 5152-17. Handlar om vilka åtgärder som kan ha preskriptionsavbrytande verkan såvitt gäller fordringar. 191002 Betänkade i mål i HD
 32.  Fel i fastighet PM 2003 om fel i fastighet T Arwidson. (Obs! Promemorian är från 2003).
 33. Ärvdabalken 3-8, debattartikel om tillämpningen av ärvdabalken 3 kap. 8 § (”svågerskapsarv”). Publicerad i ”Dagens Juridik” 2019-11-15
 34. Artikel om metod att lära sig ett främmande språk genom parallell-läsning av texter på modersmålet och det främmande språket. En bearbetning av en artikel som publicerades i tidskriften Lingua nr 2 år 2020. Parallell läsning SL sv
 35. An article by Thorulf Arwidson about a method to learn to read in a foreign language by reading parallel texts in the two languages. Parallel reading eng 04
 36. Debattartikel i Dagens Juridik 2020-05-20 om behovet av nämndemän i våra domstolar.  Fråga juristdomarna: Behövs nämndemän?
 37. Vetenskaplig undersökning:  Björklinge, Långsjön, Hydrologi och vattenkvalitet, Uppsala kommnu 1979
 38. PM om samarbetsavtal och juridiskt bindande avtal i allmänhet. Samarbetsavtal PM 1999-01-10 T Arwidson
 39. Nio punkter för att lära sig läsa på ett nytt språk.  Presentation på olika språk (maskinöversatta texter) Engelska:  How to learn to read in a foreign language (eng) Tyska: How to learn to read in a foreign language (ty) Franska: how to learn to read in a foreign language (fr) Italienska: How to learn to read in a foreign language (it) Spanska: How to learn to read in a foreign language (sp) Ryska: How to learn to read in a foreign language (ry) Polska: how to learn to read in a foreign language (pol) Rumänska: how to learn to read in a foreign language (rum) Nederländska: How to learn to read in a foreign language (ned) Turkiska: How to learn to read in a foreign language (tur)
 40. Svensk – tysk juridisk ordlista, även tysk – svensk ordista och tyska förkortningar. Svensk – tysk juridisk ordlista
 41. Debattartikel av Thorulf Arwidson i Dagens Juridik (internet) 2020-07-10 angående domen mot Sveriges tidigare ambassadör i Peking. Ambassadör Lindstedt, DJ, Debattartikel  Pressmeddelande från Stockholms tingsrätt i samband med att domen meddelades. Pressmeddelande (Pressmeddelandet översatt till engelska Stockholms tr pressmeddelande eng)
 42. Apprentissage contextuel du vocabulaire et ”la méthode du couteau” Parallel-text ver 2 franska
 43. Kontextabhängiges Lernen von Vokabeln und die ”Messermethode” Parallel reading tysk 02
 44. PM om hur ansökan kan göras hos Kammarkollegiet om avstående från arv som annars tillfallet Allmänna arvsfonden. arvsfonden, ansökan om avstående
 45. Information om regler som anger att svensk arvsrätt ska tillämpas på arvet efter person som har hemvist i Sverige oavsett medborgarskap. Omvänt gäller att utländsk rätt ska gälla om en svensk medborgare avlider utomlands (med vissa undantag). Se faktablad från Justitiedepartementet. faktablad-arv-i-internationella-situationer
 46. Justitiedepartementets informationsskrift på engelska om grundläggande familjerätt. ”Family law in Sweden”. family-law JuDs informationsbroschyr Märk att informationsskriften är från 2013 och att en del lagändringar har skett efter den tidpunkten. 
 47. Beviskrav vid ansökan om avstående av arv som tillfallit Allmänna arvsfonden. Debattartikel i Dagens Juridik av advokat Percy Bratt. Bratt avstående från arv
 48. Juridiska termer och begrepp (även på latin). Förteckningen omfattar a – re). Juridiska termer
 49. Rättsliga termer i folkrätten (latinska) Latinska termer i folkrätten
 50. Innehållsförteckning över inlägg under de senaste 12 månaderna på bloggsidan hattps://arwidson.wordpress.com/. Inläggen är inte sökbara från denna sida. 210215 Innehållsförteckning 24 månader tillbaka
 51. Innehållsförteckning över de inlägg på bloggen som har tagits in i boken ”Kaskader av anteckningar”. 210215 innehållsförteckning bok nr 4 Kaskader av anteckningar
 52. Innehållsförteckning över de inlägg på bloggen som har tagits in i boken ”Otroligheter och annat”. 210215 innehållsförteckning bok nr 3 Otroligheter och annat
 53. Innehållsförteckning över de inlägg på bloggen som har tagits in i boken ”Hopsamlade tankespån och noteringar”. 210215 innehållsförteckning bok nr 2 Hopsamlade tankespån och noteringar
 54. Innehållsförteckning över de inlägg på bloggen som har tagits in i boken ”Tankar, reflektioner och några hugskott”. 210215 innehållsförteckning bok nr 1 Tankar, reflektioner och några hugskott  Boken finns i sin helhet att hämta som pdf-dokument på adress: https://archive.org/details/HopsamladeTankespnArwidson170218/page/n469/mode/2up
 55. Förordet till Bertrand Russells bok ”Västerlandets visdom”. Boken är en kortare och mer populärt hållen version av hans större och klassiska verk ”Västerlandets filosofi”. Hans ursprungliga verk sålde bra och fick stor spridning (översattes dock aldrig till ryska och var förbjuden i Sovjetunionen). Men förlaget insåg att man skulle kunna nå en större publik med en kortare och lättsammare version av Russells arbete. Dr. Paul Foulkes åtog sig uppdraget att korta ned arbetet och göra det mer lättillgängligt. Resultatet blev Västerlandets vishet. Förutom att den svenska upplagan (1959) är försedd med ett otal olika illustrationer så är den utmärkt som en introduktion till filosofins historia. Här återges Russells förord. Boken finns inte i någon modern utgåva, men är lätt att få tag på i antikvariaten eller på bokbörsen. Russell, förord