Intressanta egna dokument

 1. Kort presentation av de svenska arvsrättsliga reglerna arvsrättsliga regler i SV
 2. Rättegångsbalken i översättning till engelska (märk att översättningen är från 1992)     the-swedish-code-of-judicial-procedure
 3. Brottsbalken i översättning till engelska (märk att den är från 1999)  the-swedish-penal-code
 4. Kort artikel om bokföringsbrott som består i underlåtenhet att i rätt tid upprätta årsredovisning i bolag   Bokföringsbrott Artikel
 5. Kassaflödesvärdering. Metod för värdering av rörelsedrivande bolag  Kassaflödesvärdering
 6. Kort presentation av ”framtidsfullmakter” (som är avsedda att gälla om huvud-mannen inte längre kan företaga rättshandlingar). Framtidsfullmakter info 02
 7. Enkelt exempel på en ”framtidsfullmakt”.  Framtidsfullmakt exempel 01
 8. Enkelt exempel på fullmakt vid en tvist (rättegångsfullmakt).  Fullmakt – allmän 01
 9. PM om det förstärkta laglottsskyddet (ÄB 7 kap. 4 §) 170605 Förstärkta laglottsskyddet
 10. Exempel på enkelt testamente som endast innebär att det som barn (bröstarvinge) erhåller ska vara enskild egendom i äktenskapet. Testamentet ändrar inte något i den vanliga arvsordningen. testamente – mall-enskild egendom.
 11. Exempel på äktenskapsförord som ingås före äktenskap och som bestämmer att allt som förvärvats före äktenskapet, samt sådant om erhålles genom arv eller gåva under äktenskapet, ska vara enskild egendom. Allt annat ska vara giftorättsegen-dom. äktenskapsförord exempel
 12. Exempel på kort fullmakt på engelska (Power of AttorneyPower of Attorney, allmän
 13. Kort information på tyska om advokater i Sverige. Rechtsanvälte in Schweden.  Rechtsanvälten
 14. Tillämpningen av ärvdabalken 3 kap. 8 § (arv på grund av efterarvsrätt i vissa fall). Tillämpningen av ÄB 3 8
 15. Tidningsartikel i SvD; Rättegången mot Jesus. rättegången mot Jesus
 16. Debattartikel i SvD; Arwidson och Leijonhufvud. avskaffa nämndemännen
 17. Tidningsartikel i SvD; Rättegången mot Sokrates. Sokratisk ironisk intill döden
 18. PM om det förstärkta laglottsskyddet enligt ärvdabalken 7 kap. 4 §. Laglottsskyddet, praxis
 19. PM om preskriptionsavbrott genom gäldenärens erkännande av en fordring.  PM om preskriptionsavbrott
 20. Om egna videoupptagningar som bevismedel. Videoupptagningar
 21. PM om verkställighet av ej lagakraftvunna domar (tvistemål) Verkställighet av domar
 22. Sammanfattning av Stockholms tingsrätts dom i det s.k. HQ-målet (tvistemål). Sammanfattning av HQ-domen 171214, Sthlm tr
Annonser