Vad vet vi om Ryssland?

Det har länge slagit mig att vi har många feluppfattningar om Ryssland. En vanlig uppfattning är att det är en mäktig stormakt som militärt hotar sina grannar. Men hur starkt och mäktigt är egentligen Ryssland efter det att Sovjetunionen föll samman?

För det första missleds vi av den projektion som vanliga kartor har. Eftersom Ryssland ligger så långt i norr ser landet större ut än det i verkligheten är i jämförelse med andra länder och kontinenter längre söder ut. Bara på en jordglob får man en korrekt bild av ytan. Alternativet är att läsa tabeller.

Rysslands yta är ca. 17,1 milj. km2. Mer än hälften av den ytan ligger norr om 60 breddgraden. Den breddgrad som i vårt land går ett par mil norr om Uppsala. Norr om den breddgraden finns det knappast någon odlingsbar mark i Ryssland. Där finns all tajga och tundra. Tundra är områden där tjälen aldrig går ut marken (permafrost). I tajgaområdet finns skog, gas, olja och mineral, men få människor. Där finns inte något vägnät och knappast några järnvägar. I norra Sibirien finns det inte heller några hamnar. Norra delarna av Ryssland och stora delar av Sibirien är praktiskt taget obebodda. Av alla ryssar bor 110 miljoner i europeiska Ryssland (väster om Ural) och i övriga delar bor bara 34 miljoner. Omkring en en tredjedel av territoriet ligger i de två områden som ryssarna administrativt benämner ”Yttersta norr” (Крайний Север) och ”Fjärran norr” (Дальний Север). Områdenas yta är ca. 5 500 000 km2, vilket kan jämföras med Sveriges area på 449 000 km2. Inom dessa två områden har befolkningen rätt till lönetillägg för att kompensera alla de svårigheter som det innebär att bo och arbeta i dessa områden. Offentliganställda i Sverige hade fram till 1994 ”kallortstillägg” som kompensation för att de arbetade i landets nordliga delar. Under senvintern och våren är många byar och samhällen i norra Ryssland och Sibirien helt avstängda från kommunikation på grund av de årliga översvämningarna. Enda kontakten med yttervärlden är då transporter med flyg. Orsakerna är att tjälen går djupt i marken och finns kvar när snösmältningen börja samt att de stora floderna rinner norrut. De är fortfarande tillfrysta när snösmältningen börjar i södra delarna av landet.

Rysslands yta är 17,1 milj km2, USA:s yta är 9,1 milj km2 och Australiens yta är 7,7 milj km2. Om man bara räknar ytan (arean) söder om 60 breddgraden har USA och Ryssland inte påtagligt större ytan än USA (när Alaska räknas bort är USA:s yta 8,1 milj km2). Den 60:e breddgraden går i Nordamerika rakt genom Hudson Bay i Kanada. Man kan nästa säga att USA och Ryssland har lika stor yta om man endast ser till områdena söder om 60:e breddgraden, det område där nästan all odlingsbara areal finns. Omkring 13,3 % av Rysslands yta är är odlad mark och konstgödselgivorna är ca. 16,5 kg/ha. I USA (bortsett från Alaska) är 44,4 % av ytan odlad och konstgödselgivorna är ca. 137 kg/ha. Det är stor skillnad det.

I stora delar av Sibirien är årsnederbörden mindre än 400 mm. Årsnederbörden i Stockholm är ca. 530 mm. Antalet dagar med snötäckt mark varierar i Sibirien mellan 120 och 250 dagar per år. I vårt land är antalet snötäckta dagar i Götaland ca 60 och i övre Norrland ca. 190. Växtsäsongen är extremt kort i Sibirien.

I hela Ryssland har huvuddelen av alla orter mer än 400 km till havet, vilket försvårar och fördyrar transporter av tungt gods. Det är fortfarande inte ovanligt att ryssar i inre delarna av landet aldrig någonsin i sitt liv har sett ut över ett hav.

När man ser till bruttonationalprodukten (BNP eller GNP) är skillnaderna mycket stora. Vi tror att Ryssland är att rikt land på grund av sina stora tillgångar av gas, olja och mineraler. Landet är dock inte rikt i jämförelse med andra länder. Den ryska BNP uppgår till ca. 1 658 miljarder USD. Den amerikanska BNP uppgår till 20 494 USD. Det innebär att den amerikanska ekonomin är nästan 12,5 gånger större än den ryska. Den kinesiska till 13 200 miljarder USD. Den svenska BNP uppgår till 551 miljarder USD. Det är 1/3 av den ryska BNP. Lägger man ihop den ekonomiska styrkan hos tre länder som Sverige så kommer dessa att ha en ekonomisk styrka som motsvarar Rysslands hela ekonomi.

Följande länder har större BNP än Ryssland (uppräknade i ordning från det land som endast har något större BNP än Ryssland, det är Kanada, till de rikaste av alla länder): Kanada, Brasilien, Indien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Japan, Kina och USA (störst GNP). Sovjetunionen besegrade Tyskland i kriget, men i dag är den tyska BNP 2,4 gånger större än den ryska. Den tyska befolkningen är dessutom nästan bara hälften så stor som den ryska befolkningen. Skillnaden i BNP per invånare mellan Tyskland och Ryssland är i storleksordningen 5:1. Dessutom är den tyska infrastrukturen mycket bättre än den ryska.

Jämförelser med hjälp av BNP i USD är alltid osäker på grund av den varierande valutakursen mot USD, befolkningens storlek och den infrastruktur och bebyggelse som finns i ett land sedan tidigare år. Om ett land under kort tid haft stor tillväxt av BNP innebär det ofta att infrastrukturen och bebyggelsen ändå är eftersatt, trots högt BNP. Ryssland är ett exempel på ett land med gammal och dålig infrastruktur (inklusive bebyggelse). Vägnätet är eftersatt och de hyreshus som byggdes på 1950- och 1960-talet är mycket dåligt underhållna. I USA finns det 838 bilar per 1000 invånare. I Ryssland rör det sig om 373 bilar på samma antal invånare, vilket är betydligt flera bilar än under Sovjettiden.

Om man lägger samman den ekonomiska styrkan hos de stater som kan sägas ”stå emot” Ryssland i säkerhetspolitiskt avseende är styrkan hos ”västmakterna” åtminstone 27 gånger större än Rysslands styrka. Då räknar jag till västmakterna EU-länderna, EES-länderna samt USA och Kanada. Skulle man även räkna med Japan och Australien skulle den ekonomiska styrkan bli ännu större i jämförelse med Rysslands styrka.

Vem tänker i dag på att Rysslands ekonomiska styrka är svagare än var och en av staterna Kanada, Brasilien och Indien? Ryssland är egentligen inte något överlägset stort land och inte heller något rikt land. Ryska ledare förväntar sig att Ryssland åter ska uppfattas som den världsmakt som landet en gång var då Sovjetunionen existerade och landet behärskade stora delar av Östeuropa. Men även på den tiden vilade den ryska övermakten nästan enbart på militär makt.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.