Åklagaren dömdes för ett beslag

Enligt åklagaren kom beslagsärendet att förfölja honom ”som en svart katt” under sju år – utan att han kom till skott. Han inser själv att han borde ha gått till sin chef men levde efter devisen att ”själv är bäste dräng”. Han döms nu av hovrätten för tjänstefel.

En åklagare dömdes både i tingsrätten och hovrätten för tjänstefel och fick böta 18 000 kr (30 dagsböter). Bakgrunden till det hela var att han i juni 2007 hade tagit över en förundersökning som drevs av Ekobrottsmyndigheten (EBM). En kassaregisterapparat på en restaurang hade under förundersökningen tagits i beslag i februari 2005. Åklagaren, som tagit över förundersökningen, beslutade två månader senare den skulle läggas ned. Men han beslutade samtidigt att kassaapparaten efter skulle förverkas med motiveringen att det var ett ””manipulerat kassaregister, kan befaras komma till brottslig användning””. Både restaurangägaren och företaget Siemens,– som leasat ut maskinen till restaurangen, – motsatte sig förverkande och gjorde anspråk på kassaregisterapparaten. Trots detta dröjde det ända till februari 2015, tio år efter det ursprungliga beslagsbeslutet, innan åklagaren gick till domstolen och begärde att apparaten skulle förverkas. Restaurangägaren fick rätt i domstolen och apparaten skulle lämnas ut till honom. Men när apparaten väl lämnades ut hade den förlorat sitt värde eftersom nya regler om kassaregister införts år 2012.

Åklagaren har till polisen förklarat att han varit medveten om att han bara hade en månad på sig efter det att missnöje över förverkandebeslutet hade anmälts. Då hade han begärt ett utlåtande från IT-forensiker om att registret var manipulerat. Registret bedömdes vara manipulerat, men utlåtandet fick åklagaren i sin hand först efter 15 månader. Därefter förhöll sig åklagaren helt passiv, men han har till polisen uppgivit att var medveten om att den lagliga fristen hade gått ut och att han var skyldig att hantera ärendet. Han har behållit behållit ärendet på sitt bord genom åren, detta trots att han själv bytt befattning inom åklagarmyndigheten. Hans berättelse redovisas i tingsrättens dom:

”Han satt alltså fortfarande kvar med kassaregistret och handlingarna kring detta – enligt devisen själv är bäste dräng. Han inser dock att han borde gått till chefen och sagt att han inte ville handskas med registret, men han bad inte om hjälp i situationen. Han kände sig alltså ensam med beslaget som följde efter honom som en svart katt och som då och då aktualiserades genom påminnelser från advokaten.” 

Tingsrätten konstaterade att åklagaren ”efterhand blivit alltmera obeslutsam och passiv, men fann inte att underlåtenheten att hantera beslagsärendet hade varit uppsåtlig utan endast oaktsam. Trots att åklagaren haft hög arbetsbelastning fann tingsrätten att tjänstefelet i form av oaktsamhet inte kunder bedömas som ringa. Tingsrätten tog särskilt fasta på att åklagaren påmints ett antal gånger av restaurangägarens advokat. Åklagarens dömdes därför för tjänstfel till 30 dagsböter à 600 kronor. Det blev 18 000 kr.

Åklagaren överklagade till hovrätten, vilken noterade att reglerna om beslut var andra år 2007 och att beslaget egentligen var hävt redan en månad efter missnöjesanmälan. Men hovrätten menar att åklagaren varit tvungen att ta ställning till vad som skulle hända med apparaten en månad efter missnöjesanmälan. När åtgärder väl vidtogs handlade det därför om ett beslag som hade varit hävt i över sju års tid och åklagaren hade varit skyldig att genast lämna ut apparaten. Det var inte heller något som tingsrätten hade insett.

Åklagaren tycks enligt hovrätten ha utgått ifrån att egendomen fortfarande var beslagtagen även efter enmånadsfristen. Underlåtenheten har i och för sig bottnat i en rättslig felbedömning, men gärningen kan ändå inte anses som ringa, konstaterar hovrätten och fastställde tingsrättens dom.

Åklagarens hade alltså våndats i sju år med att han skulle behöva gå till domstolen för att få frågan om hävning av beslaget prövad, trots att han var av uppfattningen att han skulle ha gått in med en sådan begäran redan när missnöjesanmälan kom in från advokaten sju år tidigare. I stället visade det sig att, men hovrättens bedömning, att han inte alls hade behövt gå in med en framställan till domstolen. Han hade helt enkelt kunnat skriva en anteckning om att beslaget var upphävt och beordrat polisen att lämna ut kassaapparaten till restaurangägaren, trots att den var manipulerad.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.