Filioquestriden mellan katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan.

Den kristna religionens beklagliga begreppsfixering och religionens abstraktion från det verkliga livet illustreras av den urgamla filioque-striden mellan Västrom och Östrom. En kyrka, eller två, som under århundraden kan mobilisera så mycket energi och stridigheterna kring ett begrepp får finna sig i att bli utsatt för kritik.

Filioque är latin som betyder ”och (av) Sonen” och är det tillägg som den västliga kyrkan fogade till den Nicaenska trosbekännelsens tredje artikel, vilken behandlar den Helige Ande. Enligt tillägget utgår Anden från både Fadern och Sonen, det är det är därför som Filioque-tillägget blivit av så stor betydelse i det teologiska samtalet mellan de två kyr­korna. Tillägget förorsakade en gång i historien en djup schism mellan romersk-katolska kyrkan och den grekisk-ortodoxa kyrkan. Ortodoxa kyrkor håller fast vid den Nicaenska trosbekännelsen (år 381) från Konstantinopel i dess ur­sprungliga ordalydelse, det vill säga utan Filioque. Orden ”och Sonen” lades till efter orden som anger att den Helige Ande utgår ”av Fadern”.

Den helige Anden finns omtalad i Johannesevangeliet 20:21. Där står ”Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som fa­dern har sänt mig, så sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, om ni binder någon i hans synder, så är han bunden”.

Tillägget Filioque kan möjligen ha tillkommit i polemik mot arianismen, eftersom det först formulerades under tred­je konciliet i Toledo år 589. I Spanien spelade den arianska kyrkan under en lång tid en dominerande roll. Formulering­en Filioque är dock belagd redan år 410, men det var i Toledo 589 som den för första gången användes i officiella sam­manhang. Kyrkan i Rom förhöll sig länge avvisande till tillägget. Påven Leo III lät år 810 faktiskt gravera silverplattor med trosbekännelsen utan Filioque-tillägget. Tillägget spelade en avgörande roll i schismen mellan väst- och östkyrkan 1054. Motsättningarna mellan kyrkorna hade även realpolitiska grunder som gick betydligt längre tillbaka i tiden.

Filioque anknyter till Augustinus treenighetslära, enligt vilken Anden är det kärlekens band som förenar Fadern och So­nen. Östkyrkorna förkastar alltjämt denna formulering. Den anses vara den stora stötesten för ekumeniken.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.