Klas Pontus Arnoldsson fick Nobelpriset

Det är Nobelkommittén i Oslo som utser både enskilda personer och organisationer till fredspristagare till Nobels minne. Kommitténs omdöme har med rätta ifrågasatts vid många tillfällen under senare år. Men under årens lopp har i varje fall ett antal svenskar utsetts till Nobels Fredspristagare. Det är Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Hjalmar Branting och Nathan Söderblom. Alla mycket välkända namn. Men det är även så att en stins från Botkyrka också har fått Nobels fredspris. Det finns en gata i Botkyrka uppkallad efter honom, men i övrig är han totalt okänd i vår tid. Han hette Klas Pontus Arnoldsson och kallades alltid K P Arnoldsson. Nobelpriset fick han 1908 och sedan har han i stort sett varit bortglömd hela tiden. Nobelpriset delade han med dansken Frederik Bajer, även han en framträdande fredsaktivist.

År 1860 kom han från Göteborg till Tumba efter det att hans far, som jobbat vid järnvägen hade omkommit. SJ såg då till att den 16-årige pojken fick jobba vid järnvägen för att till nöds försörja sina småsyskon. I Tumba fick han jobb som biljettpojke på den då nybyggda stationen. Några år senare, efter att han haft olika tjänster inom Järnvägen i Göteborg och avlagt studentexamen, jobbade han  åter som stins i Tumba och bodde då i själva stationshuset. Men på ledig tid mellan tågen och på fritiden skrev han artiklar och böcker. Arnoldsson var starkt engagerad i frikyrkorörelsen. Senare blev han utgivare av flera tidningar. Arnoldsson var politiskt aktiv och för sin tid mycket radikal. Men han var liberal och inte socialdemokrat, vilket möjligen kan vara en förklaring till att han glömts bort i den svenska historieskrivningen. I sina skrifter drev han kritik mot den konservativa statskyrkan och han var även mycket aktiv i det som kallades ”fredsfrågan”. Arnoldsson var synnerligen aktiv åren före och fram till unionsupplösningen 1905. I föredrag, pamfletter och böcker manade han norrmännen att endast använda sig diplomatik för att försöka uppnå självständighet från unionen med Sverige. Det fanns ju kretsar som pläderade för militära åtgärder för att nå fullständig självständighet. Alfred Nobel blev i varje fall imponerad av Arnoldssons energiska arbete för en uppnå en lugn och ordnad unionsupplösning. Detta förhållande bidrog till att Nobel i sitt testamente bestämde att det är det norska stortinget som ska dela ut Nobelpriset varje år. Arnoldsssons är alltså den som åstadkom att den är den norska nobelkommittén som bestämmer om utseendet av fredspristagare.  I Sverige blev Arnoldsson hårt kritiserad för att han verkade för att unionen borde upplösas. En del kallade honom för landsförrädare. Det fanns ju kretsar i Sverige som ville att norrmännens strävan skull kväsas med militärt våld.

Men Arnoldsson var även riksdagsman en kortare tid och var då partilös, men i praktiken var han liberal. År 1883 motionerade han att Sverige skulle bli en permanent neutral stat, liksom Schweiz. Han blev även en av grundarna av Svenska freds- och skiljedomsföreningen. I sina skrifter argumenterade han även för en internationell överstatlig organisation. Dessa förslag kan sägas ha varit en önskan om att bilda något som hade kunnat bli en föregångare till NF och FN.

År 1908, tre år efter unionsupplösningen, fick den tidigare stinsen Nobels fredspris. I dag är han alltså totalt bortglömd. Arnoldsson avled under krigsåret 1916 och ligger begravd på Norra kyrkogården i Stockholm. På stenen står att han erhållit Nobels fredspris, vilket väcker förvåning hos de som passerar hans grav och läser texten. Men det texten upplyser om är helt korrekt.

I sitt första äktenskap hade Arnoldsson sonen Torild Platon Washington Arnoldson (1871 – 1916). Denne utvandrade år 1895 till Amerika, där han efter att ha verkat som litteratör och lärare avled som professor i romanska språk vid University of Utah i Salt Lake City.

Annonser
Publicerat i Okategoriserade

Mått-Johansson

Mått-Johansson är en känd man, men ändå inte tillräckligt uppmärksammad. Den svenske ingenjören Carl Edvard Johansson bidrog nämligen i hög grad till den verkstadstekniska utvecklingen och till och med hjälpte USA i rustningen under första världskriget. Dessutom bidrog hans uppfinningar till att utveckla Fords biltillverkning och all modern verkstadsteknik.

Carl Edvard Johansson föddes 1864 på Frötuna bruk i Fellingsbro i Västmanland och var son till sågaren Johan Johansson och hans hustru Carolina Rusk. Efter skolutbildningen reste han vid 18 års ålder år 1882 till sin bror i Rivers  Point, Minnesota, USA. Under Amerikatiden studerade både bröderna vid Gustavus Adolphus College i St. Peter i Minnesota. Carl Edvard skaffade sig även praktisk utbildning genom att arbeta på olika verkstäder i Minnesota. Efter tre års utbildning i USA reste han hem och började arbeta vid en mekanisk verkstad i Eskilstuna samtidigt som han fortsatte att utbilda sig inom det tekniska området vid Eskilstuna tekniska Söndags- och Aftonskola.

År 1888 fick han en anställning vid Carl Gustafs gevärsfaktorier i Eskilstuna. Efter att ha gått som elev några år blev han utnämnd till ”besiktningsrustmästare” vid fabriken, som bland annat tillverkade stora serier av armégevär. I den befattningen ansvarade han som ung man för fabrikens tillverkning av specialmaskiner, verktyg och kontrollmått. Allt mer kom han då att ägna sig åt olika slag av uppfinningar som hade samband med mätning av ytterst små dimensioner och toleranser.

Fyra år senare gifte han sig med Margareta Andersson och de fick senare fyra barn.

Svenska armén beslutade att anskaffa ett nytt mausergevär (m/96), som skulle licenstillverkas i Eskilstuna Gevärsfaktori. Johansson sänds 1894 till Mauser-Werke i Oberndorf för att studera tillverkningen där och återvände till Eskilstuna 1896. Under den långa tågresan hem förde han noggranna noteringar i sin anteckningsbok. Vid ankomsten till Eskilstuna har han kommit fram till ett tal: 102 står det i anteckningsboken. Då hade han kunnat räkna ut hur många passbrickor som behövdes för att uppnå den mätnoggrannhet som han eftersträvade. Serietillverkningen av armégevär m/96 Mauser var den första egentligen massproduktionen i vårt land av

I slutet av 1896 hade han tillverkat de 102 metallstyckena i Gevärsfaktoriets verkstad. Han tog hem dem för att ge dem den slutliga precisionsslipningen. Måttplattorna var uppdelade i två serier om 49 bitar samt en serie om 4 bitar. Med hjälp av dessa bitar gick det att få minst 20000 olika måttvärden med en måttdifferens av endast 0,01 mm. Gevärsfaktoriet hade dock inte någon slipmaskin som kunde slipa bitarna med tillräcklig precision, utan han nu fick lösa det på egen hand. Han byggde om sin hustrus Singer-symaskin till en precisionsslipmaskin och satt sedan hemma på kvällarna och slipade till bitarna. Efter många slitsamma kvällar lyckades han slipa till de 102 passbitarna med en noggrannhet på några bråkdelar av en tusendels mm och därmed få systemet att fungera. Hans fru hjälpte till och det var hon som kokade passbitarna på köksspisen i en ”hemlig” kemisk lösning och sedan såg till att passbitarna fick svalna av mycket långsamt och under kontrollerade förhållanden.

Det var år 1901 som Johansson fick svenskt patent på sin uppfinning av en av kombinationsmåttsats med passbitar av metall. Han tog även patent på uppfinningen i Storbritannien. Denna uppfinning kom att revolutionera hela världens industriproduktionen genom att skapa en gemensam mätstandard för ett helt produktionsförlopp inom verkstadsindustrin.

Tidigare hade man på gevärsfaktoriet använt en rad olika ”tolkar” för att uppnå att delarna i varje vapentyp skulle bli så exakta att de blev direkt utbytbara och inte behöva anpassas individuellt. Men det fanns dock inget riktigt bra och allmänt mätsystem som på ett rationellt sätt kunde användas för kontrollmätning och kalibrering av olika typer av de mätverktyg som användes under tillverkningen. Inte heller underleverantörer hade tillgång till något helt tillförlitligt mätverktyg för att kontrollera dimensionerna på olika detaljer. Svensk verkstadsindustri var och är ju känd för det stora utnyttjandet av underleverantörer och förmågan att samordna produktionen i olika mindre verkstäder. Detta förutsatta att man i de olika verkstäderna mätte på samma sätt och med tillräcklig hög precision. Man brukar tala om att verkstadsproduktion sker med olika måttoleranser. Det kan vara 1/10 mm, 1/100 eller till och med 1/1000 mm. Det vanliga är nog att måttanpassningen ska vara 1/10 mm.

slutet av 1896 hade Johansson äntligen lyckats slipa till 102 passbitar med en noggrannhet på några bråkdelar av en tusendels mm och få systemet med passbitar att fungera som han hade tänkt sig. Passbitarna fastnade i varandra med molekylär bindning, som medförde att ett antal passbitar kunder hänga fast vid varandra rakt ut i luften utan annan sammanbindande kraft än molekylärbindning. Detta var ett fenomen som Johansson gärna visade upp när han demonstrerade sin uppfinning.

Vidhäftningsförmågan mellan två exakt planslipade ytor beror på adhesion. Det är den molekylära vidhäftning som uppstår mellan två kroppar vid mycket nära kontakt. Detta ska skiljas från friktion, som i stället är det motstånd som finns mellan två kroppar som glider mot varandra, och kohesion som är de molekylära krafter som håller ihop ett och samma material. Två plattor som sitter ihop genom adhesion åtskiljs lättast genom att skjutas isär åt sidan.

Till en början lyckades Johansson inte få igenom något patent på sin måttsats, eftersom patentverket inte ansåg att uppfinnnigen hade tillräcklig uppfinningshöjd. Men år 1901 fick Johansson efter många diskussioner med det svenska patentverket, som först vägrat godkänna det som en uppfinning med hänvisning till att måttsatser redan var kända, sitt första patent beviljat på sin kombinationsmåttsats, som han kallade ”Måttsats för precisionsmåttagning”. Patentansökan beskrev en sats passbitar uppdelade i 3 serier: 49+49+4, totalt 102 passbitar, och dessutom en serie med 9 passbitar med måtten 1,001…1,009 mm.

Johansson låg även bakom den nuvarande uppdelningen av mått i så kallade toleransklasser och standardiserade ”spel och grepp” inom mättekniken. Allt detta innebar en verklig revolution inom verkstadsindustrin och används än i dag för att mäta detaljer som ska passa ihop med lagom ”spel och grepp” utan att man behöver tillverka alla delar med exakta mått.

År 1906 var uppfinningen fullbordad och påföljande år började de första måttsatserna av ”system C. E. Johansson” säljas på världsmarknaden. Den geniala uppfinningen kom mycket snart att användas inom praktiskt taget alla grenar av mekanisk industri och instrumentalteknik. Det fanns ett stor behov av att kunna tillverka så exakta mätinstrument som möjligt. Särskilt vid toleransmätningar vid masstillverkning av standardiserade maskindelar har ”system Johansson” fått en enorm betydelse över hela världen.

C. E. Johanssons måttsats anses av vissa också ha påverkat första världskrigets utgång. USA:s inträde i kriget 1917 fick en avgörande betydelse och skulle inte ha kunnat genomföras utan en synnerligen snabb expansion inom rustningsindustrin. De amerikanska myndigheterna hade redan 1915 beslutat att alla vapenleverantörer var tvungna att använda sig av måttsatsen som kallades ”Jo Blocks”. Det fanns inte heller vid denna tid något annat företag i världen än C.E. Johansson som kunde tillverka liknande måttsatser. När Johansson återvände till USA 1919 togs han emot som en hjälte, den uppfinnare som hade gjort det möjligt för landet att masstillverka vapen för kriget i Europa.

Måttsatserna fick även stor betydelse för den amerikanska bilindustrin. Henry M. Leland var chef och grundare av Cadillac Automobile Company i Detroit på tidigt 1920-tal och han sade en gång: ”There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States and the other is Mr. Johansson from Sweden”. Henry M. Leland var den förste i USA som köpte en kombinationsmåttsats från Eskilstuna. Lelands konkurrent Henry Ford blev inte sen köpa in en måttsats. En kombinationsmåttsats från kostade på den tiden lika mycket som en ny personbil, Leland förvarade sin nyinköpta kombinationsmåttsats i kassaskåpet på firman, när den inte användes för att kalibrera mätverktygen i verkstaden.

Ur boken ”Svenska uppfinningar” kan jag citera följande: ”Några stålbitar i en trälåda. En sämskskinnstrasa mot dammet. Och så själva uppfinnaren, som lite skyggt kliver fram till podiet för att demonstrera sitt underverk’. Ur kostymfickan sticker upp en hörlur. Mannens dövhet – en följd av influensa när han var 30 år – har gjort honom inbuden och fåordig. Rösten är tröttsamt mässande. Ja, ska man vara ärlig är han rentav lite tråkig. Samt även följande: ”Något fascineras de möjligen av det faktum att metallbitarna är slätare än något de dittills skådat, till och med slätare än glas. Håller man ihop två bitar, så smiter de så tätt samman att ingen i salen kan dra dem itu. De måste pressas isär, som när man gnider två handflator mot varandra. Och lägger man dem intill varandra på rad, så bildar de en stav som är så hållbar att den kan hållas rakt ut som ett svärd, utan att falla sönder. Det är som om atomerna grep tag i varandra.”

C.E. Johansson tillbringande sedan lång tid i USA för att själv marknadsföra sina kombinations­måttsatser och olika mätverktyg. 1918 grundade han företaget CE Johansson Incorporated i orten Poughkeepsie vid Hudsonfloden strax norr om New York. Bolaget bildades för att bättre kunna marknadsföra måttsatserna på den amerikanska marknaden. I USA och runt om i världen benämndes måttsatserna ”Jo Blocks” som är en förkortning av ”Johansson Gauge Blocks”, ett begrepp som faktiskt används än idag. Företaget fick dock ekonomiska problem ganska kort efter etableringen. Detta främst på grund av nedgången i industrin efter första världskrigets slut, men också på grund av problem med flera oseriösa återförsäljare som lurade Johansson på inkomsterna från försäljningen. Men det dök även upp konkurrenter som tagit upp idén med måttsatser. För att rädda företaget från konkurs vände sig Johansson till Henry Ford och föreslog ett samarbete.

Ford kände väl till Johansson måttsatserna och efter ett halvårs diskussioner om villkoren erbjöd sig Ford att förvärva Johanssons amerikanska bolag inklusive alla rättigheter till tillverkningen av passbitar och övrig mätutrustning för de nord- och sydamerikanska marknaderna. Johansson ställde dock som villkor att hans måttsatser inte skulle begränsas till användning inom Ford-bolaget utan skulle komma hela den amerikanska industrin till del. Henry Ford sade senare att det hade varit omöjligt att tillverka A-Forden och V8:an i så stora serier, och med så hög kvalitet, utan Johanssons kombinationsmåttsats.

År 1923 började han arbeta på Ford Motor Company i Dearborn, Michigan där han byggde upp sin verksamhet som en separat avdelning på Fords fabriksområde i Dearborn. Han fick till en början problem med att få lokalen iordningställd eftersom han krävde inrättandet av ett speciellt klimatrum med konstant fuktighet och temperatur (+20 C). Detta för att säkerställa exakt precision i känsligaste delen av tillverkningsprocessen. De närmaste avdelningscheferna hade dock ingen förståelse för hans något ovanliga krav och tiden gick utan att något hände. Johanssons krav nådde upp till Henry Ford själv som satt långt ifrån verksamheten på verkstadsnivå. När Ford fick höra talas om Johanssons krav gav han en direkt order till närmast berörda chefer att ”give Mr. Johansson what he needs!”. Det dröjde inte länge förrän klimatrummet var iordningställt och han kunde påbörja tillverkningen. Några av de svenskar som var anställda vid tillverkningsenheten i Poughkeepsie följde med till Dearborn. Belysande för Johansson noggrannhet som människa var att han under hela sitt liv förde dagbok. Under alla de år han var anställd hos Ford kom han inte för sent till arbetet en enda dag utom en dag, då han fick punktering på sin bil, vilket även det noga noterades i dagboken.

Johansson lade grunden till möjligheten till massproduktion av verkstadsprodukter med hög måttnoggrannhet, en förutsättning för det löpande bandet inom bilindustrin. Tum-måttet (eng. inch) som användes i England och USA skiljde sig åt på några tusendels mm, men genom Johanssons insatser kunde England och USA till slut enas om att konverteringsfaktorn mellan tum och mm, skulle vara exakt 25,400 mm = 1 tum. Detta fastställdes som internationell standard 1933 av ASA (American Standards Association).

Efter 12 år hos Ford drog sig Johansson vid 72 års ålder tillbaka från yrkeslivet och 1936 lämnade han därför USA och återvände till Eskilstuna. Han hade då under sitt liv gjort sammanlagt 22 resor över Atlanten. Efter hemkomsten levde han ett lugnt pensionärsliv tillsammans med sin fru fram till sin bortgång 1943. I några sammanhang har han kallats för ”världens noggrannaste man”. Under Johanssons levnad var det en stor tilldragelse att resa med båt över Atlanten. Även detta förde han noggranna anteckningar om. Han hade företagit 22 resor till och från Amerika. Johansson var också uppfinnaren av skjutmåttet.

Publicerat i Okategoriserade

Hissar och hissresor

Sociologer och etnologer har tydligen en tendens att studera stora sociala gruppers beteenden över tiden. Jag har stillsamt funderat över varför inte någon försöker sig på att göra en fältstudie över hur folk förhåller sig, beter sig, under de få sekunder som en hissresa pågår. Här i Stockholm finns det hissar monterade i gamla hus där det ursprungligen inte fanns hiss. Hisskorgarna är ofta små.  Ibland är de så små att det är tveksamt om två personer får plats. Det finns en hiss i ett hus på Östermalm som har en skylt som anger ”högst 3 personer”. I själva verket går det endast att med nöd få in två vuxna personer. Jag håller med om att det går att få in tre treåringar och kanske till och med tre femåringar. Men definitivt inte tre vuxna. Inte ens tre pygméer eller tre dvärgar får plats, om de nu inte är akrobater och kan stå på varandras axlar. Med nöd och näppe klarar nog en anorektisk brevbärare med en liten väska att åka i den där hissen. Det är dessutom en sådan där hiss med en symbol som väldigt mycket liknar ett hakkors. ASEA, som var stora på hissar, hade nämligen före kriget en logotype som liknade ett hakkors. Ofta är det någon som var där med en pennkniv eller nyckelknippa och försökt skrapa sönder märket, men aldrig lyckats.

Jag har läst om att det i USA, New York förstås, på 1960-talet var så att om det kom en hisskorg med en färgad man där det stod en vit kvinna, som skulle gå in i hissen, så bjöd artigheten att mannen gick av och lät kvinnan åka ensam. Detta för att hon inte skulle känna obehag av att åka hiss ensam med en färgad man. Det var konventionen så att säga. Han skulle gå av för att inte försätta henne i den situationen att hon måste markera att hon inte ville åka med (därför att han var färgad). Jag undrar om det där är borta nu eller om det i någon form lever vidare.

I bästa fall nickar svensken lite till sin medresenär i hisskorgen. Man anser väl att det inte är meningsfullt att inleda någon konversation eftersom resan kommer att vara över efter 20 sekunder. Det enda man hinner säga under den tiden är ju ändå något trivialt. Alltså får det räcka med en liten nick och i bästa fäll, om vårsolen skiner, ett leende. 

En riksdagsman berättade i sina memoarer att han ibland hade råkat dela hiss med Olof Palme i riksdagshuset. De var inte partikamrater. Gång på gång hade Olof Palme vänt sig mot väggen i hisskorgen för att inte behöva se sin riksdagskollega från det där andra partiet. Politiskt stod de långt från varandra, men i hisskorgen stod de bara några decimeter från varandra. Olof Palme var inte alltid en varm och öppen person. Men han var nog ändå det mot de som delade hans politiska uppfattning. 

Att åka hiss är det säkraste av alla transportmedel om man nu räknar risken för olycka per person och reslängd. Farligast är det att åka bil. Att åka hiss kan vara ett rent nöje, särskilt om det är en paternosterhiss – en sådan som inte stannar utan man hoppar på i bara farten. 

Publicerat i Okategoriserade

Rubiks kub

Rubiks kub känner vi alla till och en del av oss har också lyckats vrida de olika små kvadraterna så att varje sida fått samma färg. Men många är det nog som aldrig har lyckats. Det var år 1977 som den färgglada kuben dök upp som en ny leksak i butiker i Budapest. En ”magisk kub” som också var en ett tredimensionellt mekaniskt pussel. Det verkade enkelt, men var ju inte det. Uppfinnare var den ungerske arkitekten och professorn Ernö Rubik. Det började 1974 då Rubik gjorde försök med att få olika delar av en konstruktion för att fritt kunna vridas mot varandra i alla dimensioner. Det är ju en sinnrik konstruktion inne i kuben som gör att de små enskilda färgade fälten kan vridas till ett enormt stort antal olika kombinationer. Det var först senare som han kom på att möjligheten att vrida plattorn i olika lägen kunde användas till en form av mekaniskt pussel. Under i varje fall ett par decennier såldes det över 350 miljoner exemplar av kuben. Numera anses den totalt har sålts i närmare 400 miljoner exemplar. Matematiskt kunde man räkna ut att kuben kunde ställas in i 4,3 x 10 upphöjd till 19 olika kombinationer. Men man kunde också räkna ut matematiskt att lösningen kunde uppnås redan efter 20 vridningar och detta oavsett vilken kombination som kuben var inställd på från början Det har naturligtvis anordnats tävlingar i hur snabbt man kan vrida kuben för att få fram samma färg på alla sex sidorna. Världsrekordet är 4,59 sekunder. För att klara av det anses det att eliten av tävlande i sin hjärna måste kunna tänka ut svåra alogoritmer, men det är de själva inte medvetna om. Kuben är en fantastisk konstruktion, som visar att den mänskliga hjärnan är ännu mycket mera fantastisk.

Det finns alltså 43,252,003,274,489,856,000 olika positioner som kubens fält kan ställas in på. Märk nollorna på slutet.

Ernö Rubrik är förstås miljonär, men det finns inte några uppgifter om vad han egentligen har tjänat på sin sinnrika konstruktion. I början hade han svårt att finna någon tillverkare i Ungern som ville eller kunde tillverka kuben. Men så småningom tillverkades ett litet antal av ett företag som var specialiserat på att i plast tillverka schaktpjäser.

Publicerat i Okategoriserade

När elektriciteten kom till stugan

Vi tänker inte på att att vårt nordliga land var ett mörkt land ända fram till 1920- 1930-talen. Elektriciteten kom till de svenska hemmen från 1910-talet och framöver. Så sent som 1938 saknade drygt 10 procent av alla svenska hushåll elström. Dessförinnan fanns det bara fotogenlampor och arbete kunde egentligen bara utföras under dagsljus. Dygnen var korta under  vinterhalvåret och det är för mig obegripligt hur man lyckades utföra arbete i ladugårdar och stallar utan någon egentlig belysning. När snön kom så blev det ljusare och månskenet gav en viss vägledning när bonden gick till korna eller gick på dass. Begreppet ”svartvinter” användes och avsåg den mörka årstiden innan snön kom och gjorde allt i omgivningen ljusare. Hur man lyckades ta sig fram i mörkret med häst och vagn, eller släde, utan belysning är en gåta. Vägarna var dessutom dåliga och någon egentlig snöröjning förekom inte. Dessutom fanns det aldrig några vägskyltar. Det är en senare företeelse.

Det var den elektriska belysningen som gjorde att man kunde börja dela in arbetspassen i olika skift för att bättre utnyttja maskinparken i verkstäderna och fabrikerna. Helt plötsligt var man inte längre beroende av dagsljus för att kunna utföra sitt arbete.

Den första elektriska spisen som lanserades på den svenska marknaden var SEVES-spisen som 1922 visades upp på en utställning. Kylskåpet lanserades 1924 (kylskåp från Elektrolux).

Det finns en etnolog som skrivit om den omvälvande förändringen som inträdde för alla i och med elektricitetens ankomst. Helt plötsligt kunde dygnsrytmen förändras och människan, som är ett dagdjur, behövde inte ligga i mörkret i väntan på sömnen. Det hade visserligen även tidigare varit möjligt att läsa i fotogenlampans ljus, men för fattiga var fotogenen dyr. Det var därför man inte ville tända lampan förrän det verkligen blev så mörkt att man inte kunde klara sig utan den. Därav begreppet och företeelsen ”att kura skymning”. Det var någon timme på sena eftermiddagen under vinterhalvåret då man bara vilade, därför att det var för mörkt för att sy eller sticka, men för tidigt för att tända fotogenlampan.

Det har också sagts att uttryckssättet ”var sak på sin plats” har sin förklaring i att det var så dålig belysning i bostäderna att man många gånger var tvungen att treva sig fram i mörkret eller halvmörkret för att finna sina prylar. Om det alltid låg på samma plats hade man ändå en god chans att i mörkret finna det man sökte.

 

Publicerat i Okategoriserade

I USA tror man inte på Darwin

Den där Darwin med sin darwinism har varit lite knepig och svårförståelig. Hans iakttagelser och slutsatser verkar ju övertygande och darwinismen är i dag vedertagen kunskap. Vetenskap helt enkelt. Med det är samtidigt en lära som visserligen grundar sig på iakttagelser (induktiv vetenskap), men slutsatserna står ändå för sig själva. Det som varit och är besvärligt är att utvecklingsteorin helt bryter mot skapelseberättelsen i Bibeln och även den som finns i andra religioner.

År 2009 var det 200 år sedan Darwin föddes. Det året gjordes också en stor intervjuundersökning av vad allmänheten i olika länder har för uppfattning om darwinismen. Man frågade helt enkelt om den tillfrågade tror på evolutionsteorin. Tre svar kunde lämnas. Tro på den, tror inte på den och ”jag är osäker”. Danmark och Sverige var det bara drygt 10 % som uppgav att de inte trodde på Darwins lära. I Norge var procenttalet något högre, men man kan säga att i hela Västeuropa är det 10 – 20 procent av befolkningen som uppger att de inte tror på Darwin. I Grekland är det dock hela 25 % som inte litar på Darwin. Men så har vi USA som uppvisar något helt annat. Där är det hela 45 % som berättar att de inte alls tror på evolutionsteorin och bara 45 % som uppger att det förlitar sig på Darwin. I USA är det hela 10 % som säger sig inte vara säker på hur det kan förhålla sig. I de skandinaviska länderna är det bara 4 – 5 % som är osäkra. USA avviker påfallande mycket från Europa. Ännu mer avviker Turkiet, där i stort sett 50 % uppger att det inte alls tror på Darwin och endast 25 %.

Det här utvisar att etablerad vetenskap inte erkänns som fakta av nästan halva den amerikanska vuxna befolkning. Förmodligen har det samma uppfattning om Big Bang-teorin eftersom även den står i strid med förkunnelsen i Bibeln. Det finns en fara i att religionen ges ett så stort utrymme i ett modernt samhälle att i stort sett halva befolkningen förnekar etablerad naturvetenskap och samtidigt, det är så man måste förstå det, hänvisar till en alternativ förklaring som vilar på ren religiös dogm. Av intresse är att veta om sekulariseringen ökar eller minskar i USA. Minskar den, vilket inte är omöjligt, utgör detta ett hot mot utvecklingen av det amerikanska samhället.

Publicerat i Okategoriserade

Ordet ”klient”

Som advokat har man ju klienter och man undviker att tala om ”klientelet”. Språkligt är det intressant att veta varifrån ordet kommer och vad man rent etymologiskt har kommit fram till. Ordet går tillbaka på det grekiska ordet ”klima” som betyder ”lutning”. Klino betyder ”att luta”. Man anser att den lutning som man bland annat kunde avse var den lutning eller båge som jordens yta beskriver från ekvatorn och till nordpolen. Grekerna hade ju fullt klart för sig att jorden ”lutade”, det vill säga att jordytan är välvd. De visste att vi bodde på ett klot. Jordklotet. Eventuellt kan det vara så att grekerna använde ordet klima för att ange att det finns olika klimatzoner utefter den jordiska båglinjen. Samma ord är ursprunget till ordet klimax, som betydde stege, trappa, stegring och även den ”den högsta uppnåbara punkten”. Nära släkt med ordet klima är även ord som klinik, deklinera och andra sådana ord.

Enligt den språkkunnige Hellquist går ordet klino i grekiskan igen i det latinska ordet ”clinare”, men det anses ändock som osäkert om det kan vara så. Man får nog anses att det latinska ordet ”klient” (cliens) inte med säkerhet kommer från ”klino”. Men i Rom var ”klient” en slags skyddsling. Det var nämligen så att det var vanligt i Rom att en skara fattiga personer ofta besökte en rik man som tog sig an dem och hjälpte dem med mat och pengar. Han var då en patronus och de som han understödde var hans ”klienter”. Men det var inte heller ovanligt att patronerna företrädde sina klienter inför myndigheterna i Rom och även i rättegångar. Det ansågs höra till patronens upphöjda ställning att han skulle underhålla ett antal personer som ansågs behöva hans stöd . I rättegångar under romartiden talades det om klienter och de som åtog sig, mot betalning eller utan betalning, att hjälpa andra i rättegångar och i ärendet inför myndigheter kallades ju för advokater. I dag kan man nog säga att det i fråga om pengar inte alltid är advokaten som hjälper sin klient utan ofta det omvända. Frågan är dessutom om det är klienten som ”lutar sig” mot advokaten eller det omvända.

Publicerat i Okategoriserade